Vedtægter

Gældende vedtægter pr. 17. Februar 2024

 § 1

 Navn og Sted

DANSK FRIESER FORBUND. (DFF)

 1.1

 Adressen

Er hos den til enhver tid værende formand

1.2.

 Bogmærke/logo

Foreningens bogmærke/logo er Dansk Frieser Forbundsmærket, jf. samarbejdsaftalen med KFPS og symboliseres således:

 § 2

 Formål

——————————————————————————————————————————————————

 2.1

Ad lovlig vej at fremme Frieseravlen.

 2.2

At fremme opdræt, hestehold og udbredelse af den klassiske Frieser’s hollandske afstamning i tæt samarbejde med „HET FRIESCH PAARDEN – STAMBOEK“ ( F.P.S. ) Holland.
2.3. At renholde avlen af denne hesterace i overensstemmelse med DANSK FRIESER FORBUNDS og F.P.S.’s stambogs- og kåringsregler

 2.4

At højne kvaliteten i avlen i Danmark, herunder at fremme brugen af kårede hopper og godkendte avlshingste.

 2.5

At fremme frieseren som moderne sportshest i Danmark. Det kan være ved enten dressurstævne, kørerstævne, kvadrille eller show, hvormed frieseren kan bevise sit potentiale i arenaen.

 § 3

 Medlemskab

Personer, der anerkender foreningens formål og vedtægter, kan optages som medlemmer.

 3.1

Personer, der anerkender foreningens formål og vedtægter, kan optages som medlemmer.

 3.2

Bestyrelsen kan udnævne personer, der gør særlig indsats for forbundet, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er ikke forpligtet til at betale kontingent.

 3.3

Stemmeret til generalforsamling opnås ved kontingent.

 3.3.1.

For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent for indeværende år være indbetalt senest 4 uger før generalforsamling afholdes.

 3.3.2.

Almindeligt kontingent giver 1 stemme. Foreninger, firmaer og selskabers stemmeret er begrænset til 1 stemme.

 3.3.3.

Hustandskontingent giver 2 stemmer.

 3.3.4.

Sportskontingent giver 1 stemme.

 3.3.5.

Støttekontingent giver ingen stemmeret.

 3.4.

Medlemmer af DFF er forpligtet til:

 3.4.1.

At overholde forbundets vedtægter, regler for stambog, samt alle generalforsamlingers og bestyrelsens lovlige beslutninger.

 3.4.2.

At betale kontingent i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regnskabsform.

 3.5

Overtræder et medlem bestemmelserne eller forbundets stambogsordning eller dennes beslutninger, må bestyrelsen gribe ind overfor dette medlem, evt. med eksklusion til følge.

 3.6.

Den frivillige udmeldelse kan kun ske ved kalenderårets slutning ved skriftlig henvendelse til den til enhver tid værende kasserer.

 § 4.

 Bestyrelsen

——————————————————————————————————————————————————

 4.1.

Bestyrelsen består af 7 personer + 2 suppleanter. Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen. Hvis flere end 2 suppleanter skal indkaldes, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor hele bestyrelsen er på valg. Højst 1 medlem fra en husstand / postadresse, familiemedlemmer i 1 led og samlevende kan vælges til bestyrelsen.

 4.2.

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år. I ulige år skal 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, i
lige år skal 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

 4.3.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand, næstformand, sekretær og kasserer former den daglige bestyrelse.

 4.4

Bestyrelsen skal varetage den umiddelbare forretningsgang i forbundet og vedligeholde stambogsreglementet. Der bliver indkaldt til bestyrelsesmøde af formanden, hans stedfortræder eller hvis 3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

 4.5.

Formanden og en af bestyrelsen valgt stedfortræder repræsenterer forbundet udadtil.

 4.6.

Kassereren skal løbende overvåge forbundets pengeforhold og føre kassebog. På den ordinære generalforsamling skal der foreligge et revideret skriftligt årsregnskab. Regnskabet skal overholde god regnskabspraksis og som minimum indeholde:

 4.6.1.

Fakturaer skal være udstedt til Dansk Frieser Forbund.

 4.6.2

Bilag på udbetalinger til bestyrelsesmedlemmer skal indeholde tid, sted og formål.

 4.6.3.

Alt indkøbt PR materiale skal udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 4.6.4.

En samlet liste over aktiver der er Dansk Frieser Forbunds ejendom, og hvem der er ansvarlig for det enkelte aktiv, og værdiansættes i regnskabet til 0 DKK.

 4.6.5.

Omkostninger skal udgiftsføres når den truer, dvs. omkostninger til f.eks. kørsel og kåring er udgiftsført i det regnskabsår hvor i de er afholdt.

 4.6.6.

Indtægter skal kun indtægtsføres når de er realiseret, dvs. hvis DFF-medlemmer ikke har betalt, indtægtsføres kontingentet ikke, og de regnes ikke længere for medlemmer.

 4.6.7.

Regnskabet skal præsenteres med detaljerede noter på de største udgiftsposter.

 4.6.8.

Udbetalinger til bestyrelsens medlemmer samt suppleanter, i forbindelse med udførelse af bestyrelsesarbejde, det være sig transport, fortæring, overnatning og repræsentation, må gennemsnitlig udgøre max 6000,- Dkr pr. år pr. bestyrelsesmedlem og suppleant.

 4.7.

Bestyrelsens specielle opgaver:Bestyrelsen skal nedsætte et avlsudvalg, som også varetager kåringer og stambogsføring og evt. udvalg efter behov, f.eks. et opvisningsudvalg.

 4.8.

Bestyrelsesmedlemmer skal være loyale overfor hinanden og ikke modarbejde hinanden.

 4.9.

Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer.

4.9.1.

De til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlem af både DFF og KFPS.

 § 5.

Generalforsamling

——————————————————————————————————————————————————

 5.1.

Foreningsåret løber fra d. 1/1 til og med 31/12

 5.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller 2/3 af medlemmerne ønsker det.

 5.3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 5.4.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. mail samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside med mindst 1 måneds varsel.

 5.5.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 5.5.1.

Valg af dirigent.

 5.5.2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 5.5.3

Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

 5.5.4.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 5.5.5

Indkomne forslag.

 5.5.6

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 5.5.6.

Valg af revisor.

 5.5.7

Valg af suppleanter (1 revisor & 2 til bestyrelsen)

 5.5.8.

Eventuelt.

 5.6.

Generalforsamlingen beslutter uden hensyntagen til antal af tilstedeværende medlemmer, men ganske enkelt ud fra stemmeflertal.

 5.7.

Afstemningen foregår skriftligt, hvis dette ønskes af mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede.

 5.8.

Brug af fuldmagt ved afstemninger. Såfremt et stemmeberettiget medlem er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan medlemmet udstede en begrænset fuldmagt til et andet af DFF’s stemmeberettigede medlemmer, så dette medlem kan stemme på vegne af den ikke tilstedeværende. Da fuldmagten er begrænset, kan den kun bruges ved personvalg. Hvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem kan højest medbringe én fuldmagt.

 § 6

 Opløsning

——————————————————————————————————————————————————

 6.1.

Beslutning om foreningens ophør, kan kun træffes, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse skal afholdes med mindst 4 ugers og højst 8 ugers mellemrum.

 6.2.

Hvis generalforsamlingen ikke beslutter andet, er formanden og næstformanden tilsammen de repræsentative likvidatorer.

 6.3.

Ved foreningens opløsning tilfalder evt. midler De Koninklijke Vereninging ”Het Friesch Paarden- Stamboek” (KFPS) Holland

 § 7.

 Tvivlsspørgsmål

——————————————————————————————————————————————————

 7.1.

I alle tilfælde, hvor disse vedtægter ikke dækker, bestemmer bestyrelsen, efter at have konsulteret F.P.S.’s vedtægter.

 7.2

Alle vedtægtsændringer træder øjeblikkelig i kraft efter endt generalforsamling.

 7.3.

Disse ændringer skal, inden 1 mdr. fra afholdt generalforsamling, være ajourført med ændringsdato og ligeledes være fuldt tilgængelig for alle på DFF-hjemmeside.

 § 8

 Lokalforeninger

——————————————————————————————————————————————————

 8.1.

Formålet med lokalforeninger under DFF er at skabe aktiviteter og kendskab omkring frieserhesten. Lokalforeninger hjælper med at brede kendskab til DFF og medlemskab hertil. DFF samarbejder med Lokalforeninger omkring aktiviteter som sport, show og kåringer.

 8.2.

Lokalforeningerne fungerer økonomisk uafhængig af DFF, men har mulighed for, med udgangspunkt i enkeltstående aktiviteter, at søge tilskud i DFF. Aktiviteter hvis formål er at udbrede kendskab til Frieser hesten i Danmark. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der beslutter, hvorvidt der ydes tilskud til de ansøgte aktiviteter. I forbindelse med budgetgennemgang på den årlige generalforsamling, godkendes beløb der i alt kan ydes som aktivitets tilskud i det kommende budgetår.

 8.3.

Det forventes at repræsentanter for lokalforeninger under DFF, f.eks. showgrupper og bestyrelser, støtter aktivt op om DFF’s formålsparagraf. Dette indebærer f.eks. at renholde avlen af denne hesterace i overensstemmelse med DANSK FRIESER FORBUNDS og F.P.S.’s stambogs- og kåringsregler, samt fremme brugen af kårede hopper og KFPS godkendte avlshingste

 8.4.

Foreninger, som ønsker optagelse som lokalforening under DFF, skal godkendes via afstemning med flertal til DFF’s generalforsamling. Ansøgning skal sendes pr. mail til den til enhver tidværende formand. Indkomne forslag og modtages 2 uger inden generalforsamlingen. Ophør som lokalforening behandles på tilsvarende vis, dog kan forslag om ophør kun modtages fra min. 2 lokalforeninger eller DFF.

 8.5

DFF’s bestyrelse fastsætter race- og show repræsentanter på alle dyrskuer, hvor forbundet er repræsenteret. DFF-bestyrelse skal afholde min. 1 møde årligt med op til 2 repræsentanter for alle lokalforeninger, hvor lokalforeningerne kan komme med forslag hertil.

 8.6.

DFF’s bestyrelse har et bestyrelsesmedlem som er kontaktperson til lokalforeningerne.

 8.7.

Repræsenterer man racen til show gennem lokalforeninger under DFF, skal hestens ejer som minimum være sportsmedlem, mens hesten skal være KFPS registreret.

Læs videre

Få nyhedsbrev

Køb & salg

  • DFF henviser blot til friserformidling.

    DFF har ingen ansvar for Køb/Salg af friesere


NB - DFF har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg af friesere og administrerer ikke frieserformidling.dk

© 2020 All rights reserved by DFF . Powered by webso.me.