Forfatter: radministrator

Vedtægter

Gældende vedtægter pr. 17. Februar 2024

 § 1

 Navn og Sted

DANSK FRIESER FORBUND. (DFF)

 1.1

 Adressen

Er hos den til enhver tid værende formand

1.2.

 Bogmærke/logo

Foreningens bogmærke/logo er Dansk Frieser Forbundsmærket, jf. samarbejdsaftalen med KFPS og symboliseres således:

 § 2

 Formål

——————————————————————————————————————————————————

 2.1

Ad lovlig vej at fremme Frieseravlen.

 2.2

At fremme opdræt, hestehold og udbredelse af den klassiske Frieser’s hollandske afstamning i tæt samarbejde med „HET FRIESCH PAARDEN – STAMBOEK“ ( F.P.S. ) Holland.
2.3. At renholde avlen af denne hesterace i overensstemmelse med DANSK FRIESER FORBUNDS og F.P.S.’s stambogs- og kåringsregler

 2.4

At højne kvaliteten i avlen i Danmark, herunder at fremme brugen af kårede hopper og godkendte avlshingste.

 2.5

At fremme frieseren som moderne sportshest i Danmark. Det kan være ved enten dressurstævne, kørerstævne, kvadrille eller show, hvormed frieseren kan bevise sit potentiale i arenaen.

 § 3

 Medlemskab

Personer, der anerkender foreningens formål og vedtægter, kan optages som medlemmer.

 3.1

Personer, der anerkender foreningens formål og vedtægter, kan optages som medlemmer.

 3.2

Bestyrelsen kan udnævne personer, der gør særlig indsats for forbundet, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er ikke forpligtet til at betale kontingent.

 3.3

Stemmeret til generalforsamling opnås ved kontingent.

 3.3.1.

For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent for indeværende år være indbetalt senest 4 uger før generalforsamling afholdes.

 3.3.2.

Almindeligt kontingent giver 1 stemme. Foreninger, firmaer og selskabers stemmeret er begrænset til 1 stemme.

 3.3.3.

Hustandskontingent giver 2 stemmer.

 3.3.4.

Sportskontingent giver 1 stemme.

 3.3.5.

Støttekontingent giver ingen stemmeret.

 3.4.

Medlemmer af DFF er forpligtet til:

 3.4.1.

At overholde forbundets vedtægter, regler for stambog, samt alle generalforsamlingers og bestyrelsens lovlige beslutninger.

 3.4.2.

At betale kontingent i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regnskabsform.

 3.5

Overtræder et medlem bestemmelserne eller forbundets stambogsordning eller dennes beslutninger, må bestyrelsen gribe ind overfor dette medlem, evt. med eksklusion til følge.

 3.6.

Den frivillige udmeldelse kan kun ske ved kalenderårets slutning ved skriftlig henvendelse til den til enhver tid værende kasserer.

 § 4.

 Bestyrelsen

——————————————————————————————————————————————————

 4.1.

Bestyrelsen består af 7 personer + 2 suppleanter. Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen. Hvis flere end 2 suppleanter skal indkaldes, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor hele bestyrelsen er på valg. Højst 1 medlem fra en husstand / postadresse, familiemedlemmer i 1 led og samlevende kan vælges til bestyrelsen.

 4.2.

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år. I ulige år skal 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, i
lige år skal 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

 4.3.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand, næstformand, sekretær og kasserer former den daglige bestyrelse.

 4.4

Bestyrelsen skal varetage den umiddelbare forretningsgang i forbundet og vedligeholde stambogsreglementet. Der bliver indkaldt til bestyrelsesmøde af formanden, hans stedfortræder eller hvis 3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

 4.5.

Formanden og en af bestyrelsen valgt stedfortræder repræsenterer forbundet udadtil.

 4.6.

Kassereren skal løbende overvåge forbundets pengeforhold og føre kassebog. På den ordinære generalforsamling skal der foreligge et revideret skriftligt årsregnskab. Regnskabet skal overholde god regnskabspraksis og som minimum indeholde:

 4.6.1.

Fakturaer skal være udstedt til Dansk Frieser Forbund.

 4.6.2

Bilag på udbetalinger til bestyrelsesmedlemmer skal indeholde tid, sted og formål.

 4.6.3.

Alt indkøbt PR materiale skal udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 4.6.4.

En samlet liste over aktiver der er Dansk Frieser Forbunds ejendom, og hvem der er ansvarlig for det enkelte aktiv, og værdiansættes i regnskabet til 0 DKK.

 4.6.5.

Omkostninger skal udgiftsføres når den truer, dvs. omkostninger til f.eks. kørsel og kåring er udgiftsført i det regnskabsår hvor i de er afholdt.

 4.6.6.

Indtægter skal kun indtægtsføres når de er realiseret, dvs. hvis DFF-medlemmer ikke har betalt, indtægtsføres kontingentet ikke, og de regnes ikke længere for medlemmer.

 4.6.7.

Regnskabet skal præsenteres med detaljerede noter på de største udgiftsposter.

 4.6.8.

Udbetalinger til bestyrelsens medlemmer samt suppleanter, i forbindelse med udførelse af bestyrelsesarbejde, det være sig transport, fortæring, overnatning og repræsentation, må gennemsnitlig udgøre max 6000,- Dkr pr. år pr. bestyrelsesmedlem og suppleant.

 4.7.

Bestyrelsens specielle opgaver:Bestyrelsen skal nedsætte et avlsudvalg, som også varetager kåringer og stambogsføring og evt. udvalg efter behov, f.eks. et opvisningsudvalg.

 4.8.

Bestyrelsesmedlemmer skal være loyale overfor hinanden og ikke modarbejde hinanden.

 4.9.

Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer.

4.9.1.

De til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlem af både DFF og KFPS.

 § 5.

Generalforsamling

——————————————————————————————————————————————————

 5.1.

Foreningsåret løber fra d. 1/1 til og med 31/12

 5.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller 2/3 af medlemmerne ønsker det.

 5.3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 5.4.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. mail samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside med mindst 1 måneds varsel.

 5.5.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 5.5.1.

Valg af dirigent.

 5.5.2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 5.5.3

Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

 5.5.4.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 5.5.5

Indkomne forslag.

 5.5.6

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 5.5.6.

Valg af revisor.

 5.5.7

Valg af suppleanter (1 revisor & 2 til bestyrelsen)

 5.5.8.

Eventuelt.

 5.6.

Generalforsamlingen beslutter uden hensyntagen til antal af tilstedeværende medlemmer, men ganske enkelt ud fra stemmeflertal.

 5.7.

Afstemningen foregår skriftligt, hvis dette ønskes af mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede.

 5.8.

Brug af fuldmagt ved afstemninger. Såfremt et stemmeberettiget medlem er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan medlemmet udstede en begrænset fuldmagt til et andet af DFF’s stemmeberettigede medlemmer, så dette medlem kan stemme på vegne af den ikke tilstedeværende. Da fuldmagten er begrænset, kan den kun bruges ved personvalg. Hvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem kan højest medbringe én fuldmagt.

 § 6

 Opløsning

——————————————————————————————————————————————————

 6.1.

Beslutning om foreningens ophør, kan kun træffes, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse skal afholdes med mindst 4 ugers og højst 8 ugers mellemrum.

 6.2.

Hvis generalforsamlingen ikke beslutter andet, er formanden og næstformanden tilsammen de repræsentative likvidatorer.

 6.3.

Ved foreningens opløsning tilfalder evt. midler De Koninklijke Vereninging ”Het Friesch Paarden- Stamboek” (KFPS) Holland

 § 7.

 Tvivlsspørgsmål

——————————————————————————————————————————————————

 7.1.

I alle tilfælde, hvor disse vedtægter ikke dækker, bestemmer bestyrelsen, efter at have konsulteret F.P.S.’s vedtægter.

 7.2

Alle vedtægtsændringer træder øjeblikkelig i kraft efter endt generalforsamling.

 7.3.

Disse ændringer skal, inden 1 mdr. fra afholdt generalforsamling, være ajourført med ændringsdato og ligeledes være fuldt tilgængelig for alle på DFF-hjemmeside.

 § 8

 Lokalforeninger

——————————————————————————————————————————————————

 8.1.

Formålet med lokalforeninger under DFF er at skabe aktiviteter og kendskab omkring frieserhesten. Lokalforeninger hjælper med at brede kendskab til DFF og medlemskab hertil. DFF samarbejder med Lokalforeninger omkring aktiviteter som sport, show og kåringer.

 8.2.

Lokalforeningerne fungerer økonomisk uafhængig af DFF, men har mulighed for, med udgangspunkt i enkeltstående aktiviteter, at søge tilskud i DFF. Aktiviteter hvis formål er at udbrede kendskab til Frieser hesten i Danmark. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der beslutter, hvorvidt der ydes tilskud til de ansøgte aktiviteter. I forbindelse med budgetgennemgang på den årlige generalforsamling, godkendes beløb der i alt kan ydes som aktivitets tilskud i det kommende budgetår.

 8.3.

Det forventes at repræsentanter for lokalforeninger under DFF, f.eks. showgrupper og bestyrelser, støtter aktivt op om DFF’s formålsparagraf. Dette indebærer f.eks. at renholde avlen af denne hesterace i overensstemmelse med DANSK FRIESER FORBUNDS og F.P.S.’s stambogs- og kåringsregler, samt fremme brugen af kårede hopper og KFPS godkendte avlshingste

 8.4.

Foreninger, som ønsker optagelse som lokalforening under DFF, skal godkendes via afstemning med flertal til DFF’s generalforsamling. Ansøgning skal sendes pr. mail til den til enhver tidværende formand. Indkomne forslag og modtages 2 uger inden generalforsamlingen. Ophør som lokalforening behandles på tilsvarende vis, dog kan forslag om ophør kun modtages fra min. 2 lokalforeninger eller DFF.

 8.5

DFF’s bestyrelse fastsætter race- og show repræsentanter på alle dyrskuer, hvor forbundet er repræsenteret. DFF-bestyrelse skal afholde min. 1 møde årligt med op til 2 repræsentanter for alle lokalforeninger, hvor lokalforeningerne kan komme med forslag hertil.

 8.6.

DFF’s bestyrelse har et bestyrelsesmedlem som er kontaktperson til lokalforeningerne.

 8.7.

Repræsenterer man racen til show gennem lokalforeninger under DFF, skal hestens ejer som minimum være sportsmedlem, mens hesten skal være KFPS registreret.

Læs videre

Nyheder

2024

 • Dommer på Landsskuet i Herning 2024

  Bauke de Boer har igen i år sagt ja, til at tage turen til Danmark og besøger Landsskuet 2024, hvor han vil være dommer for de udstillede Frieser heste.
  Bauke har i mange år været inspektør og dommer til mange kåringer rundt om i hele verden.
  Han i flere år været ansvarlig for hingstejuryen og dermed også godkendelse af de nye KFPS avlshingste.
  Vi glæder os rigtig meget, og håber selvfølgelig, at mange har lyst til at udstille deres friesere.
  Dato: 4/7 – 6/7 2024
  Sted: Herning
 • Dobbelt webinar

  DFF invitere til et online webinar om avl, og hvordan man kommer godt i gang.

  Der er 2 muligheder for at deltage, da vi er online både torsdag d. 21. marts kl. 19.00 og lørdag d. 23. marts kl. 10.00.

  En fed mulighed for at komme i gang med at avle, og suge en masse god læring og erfaring til sig.

  Tilmeld her

 • Nyhedsbrev Februar 2024

  Her kan du se/gense nyhedsbrevet fra februar 2024.

  Nyhedsbrev Februar

 • SAVE THE DATE!

  DFF kåring 2024 bliver 23. – 24. august, på Billund Sportsrideklub!

  Tilmelding og nærmere info kommer snarest.

 • Generalforsamling 2024

  Lørdag den 17. februar 2024.

  Lokation:

  Billund Sportsrideklub – Løvlundvej 4, 7190 Billund. 

  Tidsplan: 

  10.00 – Generalforsamling
  13.00 – Frokost

  Frokost = 50kr. pr. person
  Tilmelding sker via klubmodul.

  Dagsorden for generalforsamlingen: 

  Valg af dirigent
  Valg af 2 stemmetællere
  Bestyrelsens beretning
  Revideret regnskab for 2023
  Fremlæggelse af budget for 2024
  Fastsættelse af kontingent
  Indkomne forslag
  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Valg af suppleanter
  Valg af revisor + suppleant
  Eventuelt

  Indkommende forslag skal være i sekretærens indbakke senest d. 3. februar 2024:

  Sekretaer@frieserforbund.dk 

  På glædeligt gensyn

  Bestyrelsen


2023

 • Nyhedsbrev Vinter 2023/2024

  Her kan du se/gense nyhedsbrevet fra vinter 2023/2024.

  Nyhedsbrev Vinter

 • The boys are back!

  Er i klar til at heppe??

  Hele 5 dansk avlede hingste er med i første del af hingsteselektionen, der starte på mandag d. 27 november.

  • Piter fan Hyllested Østergaard
  • Pontus von Inger-Marienlund
  • Prime Birkemose
  • Simon Ellemose
  • Qaiser

  Vi ønsker avlere og ejere af de 5 drenge alt held og lykke!!

  Program

 • SAVE THE DATE!

  DFF afholder kører-clinic d. 3.-4. februar 2024 med Sybren Minkema.

  Tilmelding, pris og nærmere info kommer snarest.

 • Nyhedsbrev Efterår 2023

  Her kan du se/gense nyhedsbrevet fra efteråret 2023.

  Nyhedsbrev Efterår

 • SAVE THE DATE!

  DFF afholder efterårs-clinic i dressur d. 11-12 november i jylland.

  Harmina Holwerda kommer hele vejen fra Holland, og deler erfaring, tips og tricks med os alle.

  Tilmelding, pris og nærmere info kommer snarest.

 • Centralkåringen 2023

  Centralkåringen er i fuld gang, og vi er stolte af at kunne informere om, at 3 dansk ejede heste er kvalificeret til kåringen.

  Quincy RW
  Yme 507 x Haitse 425
  Ejet af H-J. Oosterhof

  Gerbrecht van de Marne
  Kroon AA
  Jehannes 484 x Norbert 444
  Ejet af H-J. Oosterhof

  Deluxe af Fynbo
  Kroon Sport AA
  Haike 482 x Norbert 444
  Avlet & Ejet af Helle Fynbo

  Se live-streaming fra kåring her.

  Fryso Florian Cup bliver afholdt sammen med centralkåringen, og her er der 2 danske equipager med.

  Rikke Lohse Thorgaard & Jochum fan Hyllested Østergaard

  Solveig Bruun Folkmann & Deluxe af Fynbo

  Vi ønsker alle held og lykke.

 • Nyhedsbrev Sommer 2023

  Her kan du se/gense nyhedsbrevet fra sommeren 2023.

  Nyhedsbrev Sommer

 • OBS!!

  Kåringen på Sjælland er flyttet til Holbæk rideklub.

  Vi har desværre ikke mulighed for at afholde kåringen i Strøby alligevel, og har derfor været nød til at flytte lokation.

  Kontakt bestyrelsen for spørgsmål herom.

  Overnatningsmuligheder i Holbæk:

  • Hotel Strandparken
  • Hotel Sidesporet
  • Jernbanehotellet
  • Camping på Holbæk Rideklub – Bookes via DFF

  Program kommer snarest.

 • Åben for tilmelding!

  Der er nu åbnet for tilmelding til begge kåringer.

  Juni kåringen finder sted d. 16-17 juni på Ridecenter Strålen i Strøby.

  August kåringen finder sted d. 11-12 august på Fredericia Sportsrideklub.

  Tilmelding sker via Klubmodul under fanen “Event”.

  Tilmelding

 • Dommer på Landsskuet i Herning 2023

  Bauke de Boer har sagt ja, til at tage turen til Danmark og besøger Landsskuet 2023, hvor han vil være dommer for de udstillede Frieser heste.
  Bauke har i mange år været inspektør og dommer til mange kåringer rundt om i hele verden.
  Han i flere år været ansvarlig for hingstejuryen og dermed også godkendelse af de nye KFPS avlshingste.
  Vi glæder os rigtig meget, og håber selvfølgelig, at mange har lyst til at udstille deres friesere, og udnytte denne unikke chance for en bedømmelse af Bauke.
  Dato: 29/6 – 1/7 2023
  Sted: Herning
 • Clinic på Sjælland

  I samarbejde med underviser Jean Van Deventer tilbyder DFF nu en clinic-forløb.
  Jean har et unikt kendskab til frieseren, og vil tilbyde undervisning i følgende discipliner: dressur, longe og lange liner. 
  Det særlige ved dette arrangement er, at det er tilrettelagt som et forløb over flere gange. Det betyder du har mulighed for at komme begge gange. Fordelen er, at Jean lærer jer lidt at kende, og dermed løbende kan samle op, så I kommer godt igang i 2023.
  Datoer:
  Lørdag den 18. februar (deadline 11. feb)
  Lørdag den 22. april (deadline 15. april)
  Pris for 45 minutters undervisning:
  550 kr. (boks 300 kr.)
  Vælger deltager at trække sin tilmelding tilbage EFTER deadline, så refunderes pengene ikke.
  Der er mulighed for tilkøb af sandwich eller anden let frokostanretning. Prisleje cirka 50 kroner som afregnes på selve clinique-dagen pr. mobile pay 25319. Det præcise beløb, bliver meldt ud når vi nærmer os datoen. Vi tilstræber også, at der er mulighed for at købe drikkelse/kage/kaffe.
  Location:
  Ridecenter Strålen, Maglebyvej 11, 4671 Strøby.
  Max 10 ryttere pr. lørdag og det kræver minimum 5 tilmeldte for at kunne afholde eventen.
  Krav for deltagelse:
  Hesten skal være godkendt hos KFPS. Hvis ikke ejer er medlem af DFF, skal rytter som minimum være sportsmedlem hos DFF. Hvis ejer er medlem behøver rytter ikke at være medlem.Er der noget du er i tvivl om, eller har nogen spørgsmål, så tøv ikke med at tage kontakt til Susie Lendal Antvorskov, medlem af bestyrelsen, på tlf. 60 63 75 79.
  Vi glæder os UTROLIG meget til at tage imod jeres tilmeldinger.
  MVH BESTYRELSEN

  Tilmelding

 • Tak til Sybren Minkema

  Mange tak til vores tro følgesvend og gode ven Sybren Minkema, som endnu engang var tovholder på en dejlig clinique i Danmark.
  Han tog vejen hele vejen fra Holland, for at undervise en masse skønne ryttere/heste på Vestbirk. 
  Der var god tilslutning, så mange tak for opbakningen. Og vi glæder os til at byde velkommen igen til Sybren, forhåbentlig i 2023. 
  Sybren er og bliver populær, når vores medlemmer har lov at ønske en underviser. Derfor var det dejligt, at han valgte at rejse hertil. 
  Vi ønsker Sybren en rigtig dejlig jul og godt nytår. Og vil gerne minde Jer alle om at støtte ham og Tweespan, hvor han sælger sadler og frieser-produkter. 
  MVH BESTYRELSEN

  Besøg Tweespan her

 • Generalforsamling 2023

  Lørdag den 25. februar 2023.

  Lokation:

  Fangel Kro og Hotel, Fangelvel 55, 5260 Odense S. 

  DFF er vært ved en let frokost og derfor er tilmelding nødvendig via klubmodul. Du kan tilmelde dig med eller uden frokost. Stemmeberettigede er uden beregning, gæster/pårørende er 100 kr. pr. person. 

  Tidsplan: 

  12.00 – frokost 
  13.00 – generalforsamling 

  Dagsorden: 

  Velkomst ved formanden
  Valg af dirigent
  Valg af 2 stemmeoptællere
  Formandens beretning
  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
  Fastsættelse af kontingent
  Fremlæggelse af budget 
  Nyt fra KFPS
  Indkomne forslag
  Valg af bestyrelse (3 er på valg)
  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  Valg af revisor
  Valg af revisor suppleanter

  Indkommende forslag skal være i sekretærens indbakke senest den 11. februar 2023:

  Sekretaer@frieserforbund.dk 

  Vi havde håbet på hingstefremvisning, men det er ikke muligt i år. Desværre. 

  På glædeligt gensyn

  Bestyrelsen

Læs videre

Få nyhedsbrev

Køb & salg

 • DFF henviser blot til friserformidling.

  DFF har ingen ansvar for Køb/Salg af friesere


NB - DFF har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg af friesere og administrerer ikke frieserformidling.dk

© 2020 All rights reserved by DFF . Powered by webso.me.